ประกาศด้านกฎหมาย

การเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของคุณ หมายถึงคุณได้แสดงความยินยอมและตกลงกับเงื่อนไขที่มีอยู่ในนี้แล้ว

ข้อมูลลิขสิทธิ์:

Copyright © 2004 Microban International, Ltd.
11400 Vanstory Drive
Huntersville, NC, 28078 USA

สงวนลิขสิทธิ์

การอนุญาตให้คัดลอกและแจกจ่ายเอกสารและกราฟิกที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับข้อต่อไปนี้:

1. วัสดุที่ให้ไว้ในเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น

2. สำเนาของเอกสารและกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์นี้หรือบางส่วนจะต้องมีการแจ้งลิขสิทธิ์ข้างต้นให้ทราบ

3. คุณไม่สามารถแจกจ่าย แก้ไข โอนถ่าย รายงานหรือใช้เนื้อหาของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือเชิงพาณิชย์ รวมทั้งข้อความ กราฟิก ภาพเสียงหรือวิดีโอโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Microban International, Ltd.

เอกสารทุกฉบับที่เผยแพร่โดย Microban International, Ltd. ในเว็บไซต์นี้อาจมีกรรมสิทธิ์อื่น ๆ และข้อมูลลิขสิทธิ์ เงื่อนไขที่ต้องสังเกตและปฏิบัติตาม เว็บไซต์นี้อาจอธิบายผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการหรือเทคโนโลยีที่เป็นเจ้าของโดย Microban International, Ltd. บริษัทย่อยและบริษัทในเครือหรือบุคคลที่สาม ไม่มีข้อมูลใดที่มีอยู่นี้จะถูกตีความว่าเป็นการยกให้กับผู้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ใบอนุญาตภายใต้ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบริษัท Microban International, Ltd. บริษัทย่อยและบริษัทในเครือหรือบุคคลที่สาม

เครื่องหมายทางการค้าและชื่อทางการค้า

ชื่อและโลโก้ของ Microban International, Ltd. เครื่องหมายการค้า MICROBAN® และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สินค้าและชื่อการให้บริการ เครื่องหมายที่ออกแบบและคำขวัญเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการให้บริการหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Microban International, Ltd. จำกัดและบริษัทในเครือ เครื่องหมายการค้า สินค้าและเครื่องหมายการให้บริการอื่นๆ ทั้งหมด ณ ที่นี้เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทนั้นๆ ชื่อและโลโก้ของ Microban International, Ltd. ครื่องหมายการค้า MICROBAN® และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ และชื่อทางการค้าที่เป็นของ Microban International จำกัด และบริษัทในเครือไม่สามารถใช้ในทางการค้าใด ๆ โดยไม่ได้รับการยินยอมโดย Microban International, Ltd. อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

ความยินยอมในการให้ตรวจสอบ

Microban International, Ltd. ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลที่อยู่บนหรือส่งมาที่เว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม ทุกคนที่ใช้เว็บไซต์นี้ตกลงว่า Microban International, Ltd. อาจตรวจสอบเนื้อหาเว็บไซต์เป็นระยะ ๆ เพื่อ: (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือการร้องขอใด ๆ ที่จำเป็นของรัฐบาล (2) ใช้งานเว็บไซต์อย่างถูกต้อง หรือ (3) ป้องกันตัวเองและผู้ใช้ ในดุลยพินิจของตนของ Microban International, Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือส่งไปยังเว็บไซต์ของตน

การส่งข้อมูลมาที่เว็บไซต์ไม่ได้เป็นความลับ

Microban International, Ltd. ไม่ต้องการรับข้อมูลที่เป็นความลับหรือไม่เหมาะสมจากคุณผ่านทางเว็บไซต์นี้ หากผู้ใช้ผู้ใดจัดหาข้อมูล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อเสนอแนะ ข้อมูล คำตอบ คำถาม ความคิดเห็น ข้อแนะนำ แผน แนวคิดหรืออื่น ๆ ที่คล้ายกันให้แก่ Microban International, Ltd. ข้อมูลดังกล่าวอาจจะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ ไม่มีกรรมสิทธิ์และไม่เป็นความลับและจะกลายเป็นสมบัติของ Microban International, Ltd. โดยจะถือว่าทางบริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปกป้องข้อมูลดังกล่าวจากการเปิดเผยข้อมูล การส่งข้อมูลดังกล่าวให้ Microban International, Ltd. และ บริษัทในเครือและบริษัทย่อย จะไม่มีทางป้องกันไม่ให้เกิดการซื้อ การผลิตหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ การบริการ แผนและแนวคิดที่คล้ายกันโดย Microban International, Ltd. และ บริษัทในเครือและบริษัทย่อยเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ แต่อย่างใดและ Microban International, Ltd. จะมีสิทธิที่ไม่จำกัดและไม่สามารถเพิกถอนสิทธิในการการทำซ้ำ ใช้งาน เผยแพร่ ออกอากาศ เปิดเผย แสดง ดำเนินการ แก้ไข ถ่ายโอนและแจกจ่ายข้อมูลให้กับผู้อื่นโดยไม่มีข้อจำกัด

การปฏิเสธความรับผิดรับผิด

ผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าความรับผิดชอบและความเสี่ยงทั้งหมดจากการใช้เว็บไซต์นี้หรือลิงก์ใด ๆ และการใช้งานอินเตอร์เนตเป็นของผู้ใช้เอง Microban International, Ltd. และ บริษัทในเครื่องและบริษัทย่อยจะเพิกถอนสิทธิ์การรับประกัน การเป็นตัวแทนหรือการรับรองทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลที่เข้าถึงได้จากหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของสินค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด

ผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าความรับผิดชอบและความเสี่ยงทั้งหมดจากการใช้เว็บไซต์นี้หรือลิงก์ใด ๆ และการใช้งานอินเตอร์เนตเป็นของผู้ใช้เอง Microban International, Ltd. และ บริษัทในเครื่องและบริษัทย่อยจะเพิกถอนสิทธิ์การรับประกัน การเป็นตัวแทนหรือการรับรองทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลที่เข้าถึงได้จากหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของสินค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด

Microban International, Ltd. และบริษัทย่อยและบริษัทในเครือไม่คิดใด ๆ ว่าความรับผิดตามกฎหมาย หรือความรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือประโยชน์ของข้อมูลใด ๆ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ ที่เปิดเผยบนเว็บไซต์นี้หรือช่องทางอื่น ๆ สามารถที่เข้าถึงได้จากเว็บไซต์นี้

ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ Microban International, Ltd. บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ หรือผู้ถือหุ้น กรรมการ ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้าง มีรับผิดชอบพิเศษใด ๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุทางอ้อมหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือเป็นการลงโทษ หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ใด ๆ หรือเว็บไซต์เชื่อมโยงอื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปรวมถึง โดยไม่มีจำกัด หากมีการสูญเสียผลกำไร หยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียของโปรแกรม หรือข้อมูลอื่น ๆ ใด ๆ ที่เกี่ยวกับระบบข้อมูลของคุณ หรืออื่น ๆ แม้ว่าMicroban International, Ltd. บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือจะได้รับคำแนะนำความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว และไม่ว่าจะเกิดความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นในการดำเนินการของสัญญา การประมาทเลินเล่อ การละเมิด หรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่น ๆ

ทั้ง Microban International, Ltd. หรือบริษัทใด ๆ ของบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากกรณีใด ๆ จากการพึ่งพิงของคุณกับข้อมูลบนเว็บไซต์นี้

Microban International, Ltd. และบริษัทย่อยและบริษัทในเครือไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากไวรัสที่อาจติดเชื้อ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ซอฟต์แวร์ข้อมูล หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ในบัญชีของการเข้าถึงการใช้ หรือการเรียกดูในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป หรือการดาวน์โหลดของคุณของวัสดุใด ๆ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือเสียง จากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงหรืออินเทอร์เน็ตทั่วไป

ไม่มีการรับประกัน

ในดุลยพินิจของ Microban International, Ltd. เป็นผู้มีสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด ในการที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในดุลยพินิจของ Microban International, Ltd. เป็นผู้มีสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือโปรแกรมที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้จะอยู่ในสถานะ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มี” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูลที่ได้รับจำแนกโดย Microban International, Ltd. หรือ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือลูกจ้างของบริษัท จะก่อให้เกิดการรับประกันใด ๆ

ทั้ง Microban International, Ltd. หรือใด ๆ ของบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ ไม่รับรองว่า ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ หรือลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์ หรือบนอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป จะมีการทำงานอย่างต่อเนื่องหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือว่าข้อมูลซอฟต์แวร์หรือวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์นี้ปลอดไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรอง

การอ้างอิงในเว็บไซต์นี้กับใด ๆ ของผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการ ลิ้งค์เชื่อมโยงไปยังบุคคลที่สาม หรือข้อมูลอื่น ๆ โดยใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือมิฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็น หรือหมายถึงการรับรองของมัน ได้รับการอนุมัติ การสนับสนุน หรือข้อเสนอแนะ โดย Microban International, Ltd. หรือบริษัทในเครือ ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นความรับผิดชอบของแต่ละบริษัทผู้ผลิตสินค้าแต่ละราย การเชื่อมโยงของคุณจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เป็นความเสี่ยงที่คุณรับผิดชอบเอง

กฎหมายที่ใช้บังคับของสหรัฐอเมริกา

โพสต์ของเว็บไซต์นี้ ใน World Wide Web โดย Microban International, Ltd. เป็นกิจกรรมที่ทำงานอยู่ตลอดเวลา ในตัวของเว็บไซต์เอง การเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยบุคคลในประเทศใดหรือเขตอำนาจไม่ได้หมายความว่า Microban International, Ltd. หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือใด ๆ ตั้งใจที่จะมุ่งประโยชน์ตัวเองจากสิทธิพิเศษในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเขตอำนาจดังกล่าว และไม่ได้หมายความว่า Microban International, Ltd. หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ จะเรียกผลประโยชน์และความคุ้มครองของกฎหมายของประเทศหรือเขตอำนาจ

เว็บไซต์นี้ได้รับการพัฒนาในสหรัฐอเมริกา ตามด้วย และจะถูกควบคุมโดย และเบราว์ซิ่งของคุณและการใช้งานของเว็บไซต์ จะถือว่าได้รับการยอมรับของกฎหมายของรัฐ New York สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวมาแล้วเว็บไซต์นี้อาจจะถูกมองในระดับสากลและอาจมีการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่สามารถใช้ได้ในทุกประเทศ อ้างอิงถึงสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะเจาะจง ไม่ได้หมายความว่า Microban International, Ltd. มุ่งมั่นที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวมีใช้งานในประเทศดังที่ได้กล่าวถึงนั้น

เลือกภาษาและประเทศของคุณ

ประเทศ